Latest Posts

Release #7

KOREOGRAFISK JOURNAL #7, KONSTNÄRLIG FORSKNING

Det sjunde numret och dess curaterade release är tänkt att skapa en plattform där skribenter från det koreografiska fältet tillsammans med läsare och publik kan dela, och vistas i, pågående forskning inom dans och koreografi – ett tidsdokument där den konstnärliga forskningen, inom och utanför akademin, kan mötas och delas.

Koreografisk Journal #7 publicerar nyskrivna texter av svenska såväl som av internationellt verksamma koreografer och konstnärer, i det fria fältet och i de akademiska institutionerna: Klara Utke Acs [SE/DK], Erik Berg [SE], Moa Franzén [SE], Frédéric Gies [SE/FR], Mirko Guido [SE/IT], Janne-Camilla Lyster [NO], KAI-EN [SE], Lisa Torell [SE/NO] och Rasmus Ölme [SE/DK].

Releasen äger rum på Marabouparken konsthall den 2:a maj 2021 i samband med finissagen av Marie Fahlins utställning Centauring. Till releasen har vi bjudit in koreografer och dansare att fördjupa journalens tematik, bl.a. genom ett samtal mellan Marie Fahlin, Frédéric Gies och Efva Lilja modererat av Anna Koch, liksom konstnärliga framföranden av såväl koreografi som text av Klara Utke Acs, Disa Krosness (Frédéric Gies), Alice MacKenzie (Mirko Guido), och Sybrig Dokter, Maria Öhman och Cecilia Östholm (Marie Fahlin).

14.00 Diskussion om konstnärlig forskning
med Marie Fahlin, Frédéric Gies, Anna Koch och Efva Lilja

15.00 Performativt program
Boka din biljett här!

Performativ presentation
Dramaturgiskt dansande av Klara Utke Acs i dialog med Adam Seid Tahir

Performativ läsning från Koreografisk Journal

Författare: Mirko Guido, Läsare: Alice MacKenzie

ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me

Koreografi: Marie Fahlin, Exhibitors: Sybrig Dokter, Maria Öhman, Cicilia Östholm

Solodans från Warriors: Chiron in Aries, Recital #1

Koreografi: Frédéric Gies, Dansare: Disa Krosness

Open Call

I maj 2021 kommer det sjunde numret av Koreografisk Journal att publiceras, och vi bjuder nu in skribenter och öppnar upp för textförslag kring temat Konstnärlig forskning inom koreografi!

Istället för att ta avstamp i den senaste tidens debatt om den konstnärliga forskningens plats och position i det konstnärliga fältet, vill vi föreslå Koreografisk Journal, och dess curaterade release, som en plattform för att dela, och vistas i, pågående konstnärlig forskning i hela dess vittförgrenade fält. Det kommande numret av Koreografisk Journal bjuder in till att vara med och skapa ett tidsdokument där den konstnärliga forskningen, inom och utanför akademin, kan mötas och delas.

Vi efterlyser texter skrivna av såväl verksamma i det fria fältet som i de akademiska institutionerna för att genom Koreografisk Journal belysa fördjupade och diversifierade perspektiv kring den konstnärliga forskningen inom koreografiområdet. Texterna kan vara alltifrån ett specifikt utsnitt ur en särskild konstnärlig utforskande praktik, den egna eller någon annans, mikrostudier av konkreta konstnärligt utforskande dilemman, möten eller överföringar, till texter som även behandlar frågor om konstnärlig forskning, men som har sin grund i ett specifikt och avgränsat görande. Vilka konstnärliga ämnen, metoder och perspektiv är angelägna för den konstnärliga forskningen som koreografer och dansare ägnar sig åt idag? Vad är det den konstnärliga forskningen uppmärksammar, vilka är de specifika praktiker och frågeställningar som undersöks och hur låter de oss vara kvar i det osäkra, det osäkrade? Det koreografiska innebär att vara del av ett traderande som också oupphörligen, och samtidigt, ställer sig utanför sig själv och antar nya kritiska perspektiv, för att sedan, återigen, bli del av en gemensam och förkroppsligad kunskap, men då med en utökad komplexitet. Vad gör den här omtagningen, oscillerandet mellan vetande och ickevetande med formandet och förståelsen av kropp och koreografi? Vad gör den koreografiska forskningen med vår förståelse av kropp, tid, rum, rörelse och tillstånd, i alla dess nutida och diversifierade konnotationer? 

Releasen kommer att ske på Marabouparken konsthall i ett curaterat program den 2:a maj 2021. Om du är intresserad av att medverka som skribent hör av dig till oss senast den 1:a december! 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

In english

In May 2021, the seventh issue of Koreografisk Journal will be published, and we are now inviting writers and opening up for text suggestions on the theme of Artistic research in choreography!

Instead of taking the recent debate in Sweden about the place and position of artistic research in the artistic field as a starting point, we want to propose Koreografisk Journal and its curated release, as a platform for being in and sharing ongoing artistic research throughout its multifaceted field. The forthcoming issue of Koreografisk Journal invites you to take part in creating a document where today’s artistic research, inside and outside the academy, can meet and be shared.

We now call for texts written by artists, choreographers and dancers as well as researchers in the academic context in order to shed light on in-depth and diversified perspectives on artistic research in the field of choreography, through Koreografisk Journal. The texts can range from a specific excerpt from a particular artistic exploration practice, one’s own or someone else’s, micro-studies of concrete artistic exploration dilemmas, meetings or transfers, to texts that also deal with questions about artistic research, based on a specific practice. What artistic subjects, methods and perspectives are important for the artistic research that choreographers and dancers engage in today? What does artistic research pay attention to, what are the specific practices and issues that are examined and how do they make us stay in the uncertain, the ambiguous and unsettled? The choreographic means to be part of the passing of knowledge which also incessantly, and at the same time, alienates itself and assumes new critical perspectives, to then, again, become part of a shared and embodied knowledge, but now with an increased complexity. What does the oscillation between knowing and not knowing do with the shaping and understanding of body and choreography? What does choreographic research do with our understanding of body, mind, time, space and motion, in all its contemporary and diversified connotations? 

The release will take place at Marabouparken konsthall in a curated program the 2nd of May 2021. If you are interested in participating as a writer, contact us before December 1st!